Zarządzenie Nr 275/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2g – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057)

zarządza się co następuje:

§1. 1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1 został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zawartego w protokole końcowym z dnia 17 czerwca 2021 roku.

§2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.pl

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.   Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian