Zarządzenie nr 287/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573, poz. 60, poz. 1909), §2 oraz §3 ust. 5 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), §1 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Upoważnia się Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku do zwołania pierwszego posiedzenia Rady w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz prowadzenie posiedzenia do czasu wyboru przewodniczącego.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian