Zarządzenie nr 294/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3615)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Środki przeznaczone do zagospodarowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (zwany dalej WBO21) planuje się w projekcie budżetu Gminy Miasto Włocławek na rok 2021.
2. Ustala się łączną kwotę, jaka zostanie przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w procedurze WBO21 w wysokości 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), z następującym podziałem na poszczególne kategorie projektów:
a) zielona – 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych);
b) instytucjonalna – 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych);
c) ogólnomiejska – 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych).
3. Ustala się maksymalną wartość dla pojedynczego projektu zadania na 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).

§ 2. 1. Projekty wyłonione w trybie procedury WBO21 zostaną zrealizowane w 2021 roku.
2. Dopuszcza się przekroczenie okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 na realizację projektu zadania wyłonionego w ramach WBO21.

§ 3. Powołuje się Zespół do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w składzie:
1) Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek, Przewodniczący Zespołu;
2) Tomasz Celmer – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Honorata Baranowska – Skarbnik Miasta;
4) Angelika Wyrąbkiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej;
5) Bartłomiej Kucharczyk – Kierownik Referatu Dialogu Społecznego w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 4. 1. Projekty zgłaszają mieszkańcy Włocławka w terminie od 1 września 2020 roku do 23 września 2020 roku drogą elektroniczną bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.
2. Formularz zgłoszenia projektu, opublikowany w załączniku do niniejszego Zarządzenia, jest dostępny na stronie www.wloclawek.pl, na stronie bo.wloclawek.eu oraz przy urnach wystawionych w:
1) budynku Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek);
2) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek).
3. Projekty zgłasza się poprzez:
1) system do zgłaszania projektów dostępny na stronie bo.wloclawek.eu;
2) wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w:
a) budynku Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek);
b) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek).
4. Do formularza zgłoszenia projektu dołącza się listę osób popierających projekt, opublikowaną w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. 1. Weryfikacja zgłoszonych projektów będzie prowadzona do 22 października 2020 roku.
2. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami negatywnych ocen zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

§ 6. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października 2020 roku.

§ 7. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań trwa do 13 listopada 2020 roku.

§ 8. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 13 listopada 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

§ 9. 1. Głosowanie odbędzie się w terminie od 16 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
2. Głosowanie odbywa się poprzez system do głosowania dostępny na stronie bo.wloclawek.eu.

§ 10. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 roku.

§ 11. Zobowiązuje się pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do współpracy w zakresie procedury wdrażania WBO21.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 13. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian