Zarządzenie nr 295/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia głosowania na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku –V kadencja

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. z 2017 r. poz. 3372

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie głosowania na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu głosowania stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Termin przeprowadzenia głosowania ustala się na 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

§ 3. W celu przeprowadzenia naboru, o którym mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:
1) Elżbieta Dynarska –Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego; 2) Marta Karbowska –Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
3) Agnieszka Antosik –Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

§ 4. Z pracy komisji sporządza się protokół, który zostanie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek –www.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian