Zarządzenie Nr 299/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 lipca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 6 lipca 2021 r. uchyla się zarządzenie Nr 202/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie podmiotowej Urzędu, a także poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian