Zarządzenie Nr 305/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2g – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038)

zarządza się, co następuje

§ 1.1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku zawartym w protokole zbiorczym z dnia 1 lipca 2021 roku.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian