Zarządzenie nr 325/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41g pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573, poz. 60, poz. 1909),

zarządza się, co następuje:

§1. Odwołuje się ze składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przedstawiciela organizacji pozarządowych – Pana Błażeja Pęszyńskiego.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian