Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Na podstawie art. 41g pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. poz. 650, zm. poz. 723, zm. poz. 1365, z 2019 r. poz. 37)

zarządza się, co następuje:

§1. Odwołuje się ze składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przedstawiciela organizacji pozarządowych – Panią Elżbietę Dynarską.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian