Zarządzenie nr 364/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 5 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2020 r., poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, poz. 1493) w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018r. poz. 2192, z 2019r. poz. 1622, poz.1696, poz. 2473, z 2020r. poz. 321) i Programem „Centra opiekuńczo – mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

zarządza się , co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się zespół koordynujący utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 1. Domicela Kopaczewska – Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek – Przewodnicząca Zespołu
 2. Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Zespołu
 3. Piotr Grudziński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
 4. Daria Figurska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
 5. Aneta Chełminiak – Dyrektor Wydziału Rewitalizacji
 6. Tomasz Celmer – Dyrektor Wydziału Inwestycji
 7. Joanna Kowalewska – Główny Specjalista ds. budżetu wydziału oraz promocji i ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
 8. Katarzyna Wawrzonkowska –Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych i seniorów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
 9. Ewa Krusińska – Kierownik Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku
 10. Monika Michalak – Kierownik Sekcji Strategii, Programów i Sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku
 11. Małgorzata Ziółkowska – Starszy specjalista, Zespół Kontroli i Standardów Jakości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian