Zarządzenie nr 374/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”,realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową dla Konkursu „Lokalny Produkt” realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w składzie:

a)    Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Krzysztof Kukucki- Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek

b)    Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej – Pani Monika Jabłońska- Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek

c)    Członkowie:

  1. Pani Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
  2. Pani Aneta Chełminiak – przedstawiciel Wydziału Rewitalizacji
  3. Pani Małgorzata Olejnik – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora
  4. Pani Karolina Gmurczyk – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora
  5. Pan Mariusz Koszytkowski – Przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora
  6. Pani Małgorzata Grzybowska – Przedstawiciel Wydziału Komunikacji Społecznej
  7. Pani Lidia Piechocka Witczak – przedstawiciel Centrum Kultury Browar B
  8. Pani Anna Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
  9. Pan Jakub Girczyc – Przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu

§ 2. Przyjmuje się Regulamin prac Komisji Konkursowej dla przebiegu wszystkich edycji Konkursu na „Lokalny Produkt” , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Obsługę administracyjną prac Komisji sprawować będzie Centrum Obsługi Inwestora

§ 4. Wykonanie Zarządzenie powierza się Kierownikowi Centrum Obsługi Inwestora.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian