Zarządzenie nr 375/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Obsługi Inwestora.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian