Zarządzenie nr 411/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie czasowego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych, lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Skarbu Państwa oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz w związku z § 9 i § 11 Uchwały Nr  VIII /48/ 11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257)

zarządza się, co następuje:

§1. Obniża się czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych lub dzierżawy nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej i siłowni, ze względu na wprowadzenie obostrzeń dla branży gastronomicznej i siłowni,
do kwoty 1 zł (netto) miesięcznie od 01 listopada 2020 r. do odwołania zakazu prowadzenia wymienionej działalności.

§2.1. Warunkiem obniżenia czynszu o którym mowa w §1 jest złożenie wniosku o obniżenie czynszu.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Obniżenie  czynszu  o  którym  mowa  w  §1 nie  obejmuje ustalonych w umowie najmu, lub dzierżawy innych niż czynsz opłat związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy najmu lub dzierżawy.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01 listopada 2020 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian