Zarządzenie nr 41/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora I części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, poz. 1807, poz. 1860, poz. 2138, poz. 2173 i poz. 2250) i Uchwały Nr XVIII/46/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2016-2018

zarządza się, co następuje:

§1.1. Rozstrzyga się konkurs ofert oraz dokonuje wyboru realizatora I części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. – oferty złożonej przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie wskazania oferty przez Komisję Konkursową powołaną do oceny złożonych ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 23 lutego 2017 r.
§2 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 98 692 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia programu zostaną określone w umowie zawartej z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku według ramowego wzoru umowy, który stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie.
§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.
§4.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.
§5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian