Zarządzenie Nr 422/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w 2022 i 2023 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834 ), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285, 1292, 1559, 1773, 1834) i Uchwały Nr XXXVI/95/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023”

zarządza się, co następuje:

§1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w 2022 i 2023 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 4. Wzór zaktualizowanego zakresu rzeczowego i kosztorysu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 5. Ramowy wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 6. Wzór sprawozdania kwartalnego z realizacji programu stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
 7. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji programu stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
 8. Wzór wniosku o dofinansowanie świadczeń stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
 9. Wzór ankiety satysfakcji uczestnika programu stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 2 

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3)na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§ 3

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 4

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Elżbieta Dynarska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Pani Joanna Kowalewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji,

4) Pani Marta Karbowska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,

5) Pani Agnieszka Antosik – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Włocławek może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji. 

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącej Komisji i Zastępcy Przewodniczącej Komisji jej funkcję pełni Sekretarz Komisji.

6. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.

7. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję co do wyboru ofert najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian