Zarządzenie nr 423/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 oraz poz. 1834) w związku z Uchwałą Nr VI/07/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2011r. Nr 83, poz. 607)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół opiniujący wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek zwany dalej Zespołem, w składzie:

  1. Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji – przewodnicząca.
  2. Barbara Nitecka Inspektor Wydziału Edukacji, Referatu Obsługi Finansowej Szkół i Placówek – członek.
  3. Jolanta Stasinowska Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP – członek.
  4. Jolanta Frontczak Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej -członek.
  5. Monika Otto Przedstawiciel Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” – członek.
  6. Marcin Mistera Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w Katowicach–członek.
  7. Maciej Błaszczyk Przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty – członek.
  8. Zdzisława Balcerzak Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ,,Solidarność’’-80 – członek.
  9. Karina Kazanecka Przedstawiciel Związku Zawodowego INICJATYWA-członek
  10. Monika Kramkowska Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego ,,Rada Poradnictwa’’ – członek.

§2. Zadaniem Zespołu o którym mowa w §1 jest opiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom Miasta Włocławek pomocy zdrowotnej, o której mowa w uchwale Nr VI/07/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.

§3. Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Wydział Edukacji.

§4. Traci moc zarządzenie Nr 214/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasta Włocławek.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian