Zarządzenie Nr 424/2021Prezydenta Miast Włocławek z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, poz. 879 , poz. 905, poz. 957, poz. 1013, poz. 1054, poz. 1116, poz.1125, poz. 1145, poz. 1262, poz. 1583, poz. 1967) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym interesantów i pracowników Urzędu Miasta Włocławek

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej.

§ 2.1. W ramach wykonywania zadań  publicznych realizowanych przez Urząd Miasta  Włocławek zwany dalej „Urzędem „, w tym zadań niezbędnych do zapewniania  pomocy obywatelom, interesanci przyjmowani są osobiście w pierwszej kolejności po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie:

1) w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 – w pomieszczeniu recepcyjnym Biura Obsługi Mieszkańców na stanowiskach obsługi interesanta wyposażonych w przezroczyste przesłony. W trakcie obsługi liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

2) w budynku przy ul. 3 Maja 22 – w pomieszczeniu recepcyjnym na stanowisku obsługi interesanta wyposażonym w przezroczyste przesłony. W trakcie obsługi liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

3) w budynku przy ul. Kościuszki 12 – w pomieszczeniach na stanowiskach obsługi interesanta wyposażonych w przezroczyste przesłony. W trakcie obsługi liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jedynym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na  jedno stanowisko obsługi,

4) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 w sprawach orzecznictwa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, w pomieszczeniu recepcyjnym na stanowisku obsługi interesanta wyposażonym w przezroczyste  przesłony. W trakcie obsługi liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jedynym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na  jedno stanowisko obsługi,

5) w innych pomieszczeniach wskazanych przez Prezydenta Miasta Włocławek, przeznaczonych czasowo do wykonywania w ramach obsługi interesanta czynności urzędowej lub zapoznania się z dokumentacją, z zastosowaniem ograniczeń o których mowa w pkt 1 – 3.

      2. Konieczność umówienia spotkania, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych.

§ 3. Niezależnie od generalnej zasady o której mowa w § 2, komórki organizacyjne Urzędu winny w swych działaniach akcentować i promować kontakt i obsługę interesanta poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej czy urzędowe infolinie stacjonarne i komórkowe. 

§ 4.1. Realizacja spraw w Urzędzie  jest również  możliwa za pośrednictwem:

1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) poczty elektronicznej na adres: poczta[at]um[dot]wlocl[dot]pl lub telefonicznie pod nr 54 414 40 00 w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis,

3) operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,

4) pojemnika (urny) umieszczonego przy wejściu do budynku Urzędu  przy Zielonym  Rynku 11/13, poprzez pozostawienie w nim dokumentów.

      2. Kasy Urzędu  zlokalizowane w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i ul. Kościuszki 12 przyjmują wpłaty gotówkowe w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 745 – 1430, wtorek  w godzinach 745 – 1600, piątek w godzinach 745 – 1300 .

      3. Dokonywanie płatności może być również realizowane poprzez bankowość elektroniczną, placówkę bankową lub pocztową.

§ 5. Spotkania i narady organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu wymagają uzyskania indywidualnej zgody Prezydenta Miasta Włocławek i winny odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§ 6.1. Forma załatwiania spraw oraz niezbędne dane do kontaktu zamieszczone są na stronie internetowej  Urzędu. Informacji udzielają również pracownicy pod numerem telefonu 54 414 40 00.

      2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu zobowiązani są do niezwłocznego zaktualizowania informacji, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Interesanci nie mogą przemieszczać się w budynkach Urzędu poza wyznaczone obszary pomieszczeń recepcyjnych, o których mowa w § 2.

§ 8. Podczas obecności w pomieszczeniach Urzędu pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do:

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2) zachowania wymaganej odległości 1,5 metra od innych przebywających w nim osób,

3) używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

§ 9. Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będzie w Sali Ślubów w obecności do 25 osób, które zachowują wymagany dystans/ odległość realizując obowiązek o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z wyłączeniem osób sprawujących uroczystość i pary młodych.

§ 10. Pracownicy Urzędu oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

§ 11. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do stwierdzonej aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami.

§ 12. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz kierującym  komórkami organizacyjnymi Urzędu  oraz pracownikom Urzędu.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  25 listopada 2021r. 

§ 14. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie podmiotowej Urzędu a także poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian