Zarządzenie nr 43/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. poz. 650, zm. poz. 723, zm. poz. 1365, z 2019 r. poz. 37), §2 oraz §4 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), §1 pkt. 3 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się uzupełniający nabór na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

2. Ogłoszenie o uzupełniającym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o otwartym naborze, o którym mowa  w §1.

§3. W celu przeprowadzenia naboru, o którym mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:

1) Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

2) Marta Karbowska – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

3) Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§4. Z pracy komisji sporządzany jest protokół, który zostaje zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian