Zarządzenie nr 465/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815)

zarządza się, co następuje:

§1. W związku ze śmiercią świętej pamięci Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego, wyrażając żal, ogłasza się okres żałoby na terenie miasta Włocławek w dniach od 22 listopada 2019 r. do 23 listopada 2019 r.

§2. Na znak żałoby na budynkach Urzędu Miasta Włocławek oraz budynkach jednostek organizacyjnych flagi zostaną opuszczone do połowy masztu.

§3. Ze względu na żałobę, o której mowa w § 1, zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym, organizowanych przez instytucje miejskie.

§4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian