Zarządzenie nr 49/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 159) i Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2019-2022

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

4. Ramowy wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Wzór sprawozdania miesięcznego z realizacji programu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

6. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji programu stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

7. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,

2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 4 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

1) Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Elżbieta Dynarska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Pani Joanna Kowalewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji,

4) Pani Agnieszka Antosik – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,

5) Pani Marta Molewska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian