Zarządzenie nr 69/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art.13 ust.3 i art. 15 ust. 2g, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/166/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

zarządza się co następuje:

§1.1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalności pożytku publicznego w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1 został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, zawartego w protokole z dnia 24 lutego 2021 r.

§2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.pl

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§5. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian