Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573, poz. 60, poz. 1909), §2 oraz §3 ust. 6 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), §1 ust. 3 oraz §4 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się przeprowadzenie głosowania uzupełniającego na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Termin przeprowadzenia głosowania wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1.

§ 3. W celu przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:

  1. Piotr Bielicki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
  2. Marta Karbowska – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
  3. Agnieszka Zgłobicka – Skupniewicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 4. Z pracy komisji sporządzany jest protokół, który zostaje zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§ 6. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 7. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian