Zarządzenie nr 7/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pana Krzysztofa Kukuckiego należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Centrum Obsługi Inwestora, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) opracowywanie koncepcji rozwoju Miasta we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta;

3) określanie założeń polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta;

4)  kreowanie warunków podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Miasta i zwiększających jego potencjał gospodarczy;

5) inicjowanie działań w zakresie przygotowania i realizacji przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi działaniami;

6) inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów ds. przygotowania projektów planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;

7) współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu w celu wspierania przedsiębiorczości i realizacji programów rozwoju Miasta;

8) zapewnianie uczestnictwa Miasta w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Panu Krzysztofowi Kukuckiemu bezpośrednio podlegają:

1)  Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta;

2)  Dyrektor Wydziału Inwestycji;

3)  Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;

4)  Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury;

5)  Kierownik Centrum Obsługi Inwestora.

§2. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Wydziału Komunikacji, Wydziału Środowiska oraz Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) nadzór nad opracowywaniem programów i strategii Miasta w zakresie promocji zdrowia i polityki społecznej oraz ich realizacją; rozwijanie współpracy w tych dziedzinach z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządowej;

3) zapewnienie współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy;

4) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych w Mieście oraz proponowanie kierunków polityki mieszkaniowej;

5) zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta;

6)  inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście, w tym współpraca i nadzór nad realizacją przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. zadań własnych Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego;

7) zapewnienie rozwoju systemu informacji przestrzennej Miasta;

8) zapewnienie współdziałania z organami inspekcji ochrony środowiska, samorządem rolniczym oraz powiatowym lekarzem weterynarii i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;

9) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości: Miasta i Skarbu Państwa oraz ochrony tych zasobów;

10) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie budynków pozostających w zasobach Miasta;

11) zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców oraz przeprowadzania kontroli: ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów;

12) zapewnienie warunków do zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie Miasta;

13) współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji, w tym kolejowej;

14) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie ochrony środowiska.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej bezpośrednio podlegają:

1) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

2) Dyrektor Wydziału Komunikacji;

3)  Dyrektor Wydziału Środowiska;

4)  Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii;

5)  Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

3. Powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, spraw z zakresu kultury, w tym dotyczących bibliotek miejskich i innych instytucji kultury.

§3. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbary Moraczewskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Biura Sportu i Turystyki, Biura Rewitalizacji, Biura Informatyzacji oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;

2) określanie założeń polityki Gminy Miasto Włocławek, zwanej dalej Miastem, w obszarze oświaty, edukacji, sportu i turystyki w oparciu o analizę i prognozę potrzeb lokalnej społeczności;

3) analizowanie stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki w Mieście oraz kreowanie ich rozwoju;

4) zapewnienie ewaluacji programów, planów i działań realizowanych przez Miasto w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i turystyki;

5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym proponowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków do wspierania inicjatyw implementujących założenia ekonomii społecznej, w celu rewitalizacji sfery społecznej w Mieście;

6) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028;

7)zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług komunalnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

8) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu komunikacji drogowej w Mieście, w tym koordynowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;

9) zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie: dróg, zieleni urządzonej i nieurządzonej w Mieście, w szczególności: cmentarzy komunalnych, parków, skwerów, zadrzewień ulicznych oraz lasów komunalnych, a także innych terenów należących do Miasta;

10) planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta;

11) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie gospodarki miejskiej;

12) zapewnienie realizacji zadań Miasta w zakresie informatyzacji usług publicznych.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbarze Moraczewskiej bezpośrednio podlegają:

1)  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dyrektor Wydziału;

2)  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich;

3)  Dyrektor Wydziału Edukacji;

4)  Dyrektor Biura Sportu i Turystyki;

5)  Dyrektor Biura Rewitalizacji;

6)  Dyrektor Biura Informatyzacji;

7)  Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§4. Traci moc zarządzenie nr 352/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian