Zarządzenie nr 75/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 15 ust. 2g, ust. 2h i ust. 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XXVIII/166/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 oraz Uchwałą nr XXIX/180/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych dla podmiotów uprawnionych, w celu realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Włocławka w roku 2021, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1, został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 47/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 roku, zgodnie z jej protokołem z dnia  2021 roku.

3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania, o którym mowa w ust.1, publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek  www.wloclawek.pl.,

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian