Zarządzenie nr 77/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 159) i Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2019-2022

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs ofert oraz dokonuje wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. – oferty złożonej przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie wskazania oferty przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem 49/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. do oceny złożonych ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 3 marca 2021 r.

§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 172 950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia programu zostaną określone w umowie zawartej z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku według ramowego wzoru umowy, który stanowił załącznik do ogłoszenia o konkursie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta w zakresie nadzoru.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian