Zarządzenie nr 81/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, poz. 573), §6 Uchwały Nr XI/2017/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zmieniona Uchwałą Nr XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XV2//2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016r.

zarządza się, co następuje

§1. 1. Ogłasza się otwarty uzupełniający nabór na trzech kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

2. Ogłoszenie o otwartym uzupełniającym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia
o otwartym uzupełniającym naborze, o którym mowa  w §1.

§3. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu we Włocławku.

§5. Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§6.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian