Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną przy ulicy Rysiej 3 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 19 listopada 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ul. Rysia 3; dz. nr 3/1 obręb Włocławek KM 380 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną przy ulicy Rysiej 3 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian