Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 17/3, 26/3, 28, 29, 35/3, 42, 44/3, 48/3, 54/3, 61/3, 62/3, 68/4, 70, 74, 80, 88, 94 obręb Michelin KM 19 i działki nr 90 obręb Michelin KM 20 położonych przy ul. Jaskółczej, Jaworowej, Kościelnej, Laskowej, Osiedlowej, Paprociej we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 20 grudnia 2018 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Orange Polska S.A. reprezentowana przez Pana Marcina Trębskiego

Adres robót budowlanych: ul. Jaskółcza, Jaworowa, Kościelna, Laskowa, Osiedlowa, Paprocia: działki nr 17/3, 26/3, 28, 29, 35/3, 42, 44/3, 48/3, 54/3, 61/3, 62/3, 68/4, 70, 74, 80, 88, 94 obręb Michelin KM 19 i działki nr 90 obręb Michelin KM 20.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 17/3, 26/3, 28, 29, 35/3, 42, 44/3, 48/3, 54/3, 61/3, 62/3, 68/4, 70, 74, 80, 88, 94 obręb Michelin KM 19 i działki nr 90 obręb Michelin KM 20.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 27 grudnia 2018r.

Informacje

Rejestr zmian