Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z rur HDPE DN110 wykonanej metodą wykopu otwartego oraz metodą przycisku w rurach osłonowych, na terenie działek nr 1/2, 1/82, 1/80, 1/34, 1/19, 39/5, 34/2, 18/1, 33/4 obręb Włocławek KM 119 przy ulicy Spokojnej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)*

Data wpływu do organu: 28 kwietnia 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Łukasza Tarnowskiego

Adres robót budowlanych: ul. Spokojna; dz. nr 1/2, 1/82, 1/80, 1/34, 1/19, 39/5, 34/2, 18/1, 33/4 obręb Włocławek KM 119 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej z rur HDPE DN110 wykonanej metodą wykopu otwartego oraz metodą przycisku w rurach osłonowych przy ulicy Spokojnej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian