Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, na terenie dz. nr 24/19 obręb Włocławek KM 121 przy ulicy Granicznej 74 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)*

Data wpływu do organu: 29 kwietnia 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pan Janusz Barański

Adres robót budowlanych: ul. Graniczna 74; dz. nr 24/19 obręb Włocławek KM 121 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, na terenie dz. nr 24/19 obręb Włocławek KM 121 przy ulicy Granicznej 74 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 12 maja 2021 r. – z uwagi na wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Włocławek (na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 12.05.2021 r.).

Informacje

Rejestr zmian