Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym przy ulicy Papieżka 78 we Włocławku, na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 91.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 litera „d” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 28 kwietnia 2021 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pan Andrzej Piekarski, Pani Jadwiga Piekarska.

Adres robót budowlanych: ul. Papieżka 78 we Włocławku, dz. nr 1/2 obręb Włocła­wek KM 91.

Opis projektowanego obiektu: budowa wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym przy ulicy Papieżka 78 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian