Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z odcinkiem zewnętrznym i lokalizacją kotła gazowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Zimnej 10 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 19 listopada 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pani Danuta Wypijewska

Adres robót budowlanych: ul. Zimna 10; dz. nr 57/4 obręb Włocławek KM 42 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z odcinkiem zewnętrznym i lokalizacją kotła gazowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Zimnej 10 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o umorzeniu postępowania

W dniu 25 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Włocławek wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Informacje

Rejestr zmian