Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 4/11 obręb Włocławek KM 2 przy ul. Gościnnej 5 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)*

Data wpływu do organu: 22 listopada 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pani Maria Kandelszajn – Makowska

Adres robót budowlanych: ul. Gościnna 5; dz. nr 4/11 obręb Włocławek  KM 2 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku    mieszkalnym   jednorodzinnym,  na   terenie   dz. nr  4/11  obręb   Włocławek   KM 2  przy   ul. Gościnnej 5 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia.

Zgłoszenie złożone w dniu 22 listopada 2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 4/11 obręb Włocławek KM 2, przy ul. Gościnnej 5 we Włocławku stało się skuteczne z dniem 01 grudnia 2021 roku.

Informacje

Rejestr zmian