Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku handlowym, na terenie działki nr 1/15 obręb Włocławek KM 79/1 przy ul. Kruszyńskiej 3 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)*

Data wpływu do organu: 19 listopada 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pani Ewa Paruzel prowadząca działalność pod nazwą PHU KONTUR Ewa Paruzel

Adres robót budowlanych: ul. Kruszyńska 3; dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 79/1 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku handlowym, na  terenie dz. nr  1/15  obręb   Włocławek   KM 79/1  przy   ul. Kruszyńskiej 3 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia.

Zgłoszenie złożone w dniu 19 listopada 2021 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym, na terenie dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 79/1, przy ul. Kruszyńskiej 3 we Włocławku stało się skuteczne z dniem 22 listopada 2021 roku.

Informacje

Rejestr zmian