Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Paprociej 77 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)*

Data wpływu do organu: 11 października 2021r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pani Jadwiga Kacprzak

Adres robót budowlanych: ul. Paprocia 77; dz. nr 222/1 obręb Michelin KM 20 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Paprociej 77 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian