Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców ( U. z 2021 r. poz. 162.) – zwana dalej upp.
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.) w związku z 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., 122)

Cel kontroli: ustalenie spełniania przez podmiot, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek  prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek warunków tej działalności, określonych w art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2021r. poz. 888)

 

Kontrola planowa

Kontrola interwencyjna- zgodnie z art.  47 ust. 2 upp

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, obejmująca identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych,  w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe zgodnie z art. 47 ust. 1 upp

 

 
Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ust. 1 upp

 

 
Ustalenie miejsca i daty wszczęcia kontroli – art. 51 upp

 

 
Okazanie przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – art. 49 ust. 1 upp

 

 
Okazanie kontrolującemu książki kontroli – art. 57 ust. 6 upp, dokonanie bieżących wpisów przez kontrolującego w książce kontroli (w postaci papierowej) lub przez przedsiębiorcę (w postaci elektronicznej)

 

 ↓

 
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

 

 ↓

 
Sporządzenie, podpisanie i doręczenie protokołu kontroli kontrolowanemu przedsiębiorcy – art. 53 upp

 

 
Postępowanie pokontrolne (zalecenia pokontrolne)  
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego