Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MZON02-Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16-go roku życia)

Wydział:
Miejski Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Ewelina Stępień
Miejsce załatwienia:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10

87-800 Włocławek

pokój nr 19
Telefon kontaktowy:
054 423-23-85
Miejsce odbioru:
Dokument zostaje przesłany drogą pocztową, na wniosek osoby zainteresowanej odbiór dokumentu może nastąpić w siedzibie organu, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek.
Wymagane dokumenty:

W oryginale
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – wypełniony w całości czytelnym pismem i podpisany.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

Kserokopie (oryginały należy przynieść do wglądu w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem):
1. Karty informacyjne z pobytów w szpitalu.
2. Wyniki badań dotyczące schorzeń.
3. Wyniki badań psychologicznych w przypadku dzieci z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i upośledzenia umysłowego.
4. Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci, które znajdują się pod opieką Poradni.

Uwaga: do złożenia wniosku jest uprawniony przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy za pośrednictwem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1829).

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (629,56KB)

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (186,60KB)

PDFKwestionariusz do oceny pedagogiczno-psychologicznej (1,32MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego