Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

E02-Wpisanie do ewidencji szkoły/placówki niepublicznej

Wydział:
Wydział Edukacji
Termin załatwienia:
Wydanie zaświadczenia następuje zgodnie z art. 168 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Osoba kontaktowa:
Agata Podlasin
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców - Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,
holl główny
Telefon kontaktowy:
54 414-42-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych określonego rodzaju (w szczególności: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla stowarzyszenia, fundacji lub spółki );

2. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej;

3. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, w przypadku szkoły sportowej – możliwość realizacji zajęć sportowych, w przypadku placówki kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy prawo oświatowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu;

4. Statut szkoły/ placówki;

5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce;

6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej, a także w przypadku niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;

7. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej załącznik nr 1 do wniosku;

8. Pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

9. Opinia ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego właściwym jest minister do spraw zdrowia, w przypadku niepublicznej szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

10. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11. Zgoda ministra właściwego do spraw oświaty w przypadku szkoły eksperymentalnej;

12. Pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o spełnieniu wymagań określonych w przepisach na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe, w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 ust. 7 ustawy prawo oświatowe;

13. Opinia organu odpowiedzialnego za wskazywanie ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego;

14. Pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy prawo oświatowe oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy prawo oświatowe w przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, oraz centrum kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych;

15. Oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki i może zostać złożone przez osobę fizyczną, lub prawną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:
  1. art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  2. art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

DOCXWniosek o wpisanie do ewidencji szkoły/ placówki niepublicznej (20,72KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego