Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

E03-Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wydział:
Wydział Edukacji
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Włodzimierz Brzozowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13 87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców - Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta, holl główny
Telefon kontaktowy:
54 414-40-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2. Załączniki wymagane:

  • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Zestawienie o otrzymanej pomocy de minimis lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Opłaty:
Bez opłaty
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021.1082 tj., ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.735 t.j. ze zm..);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018.2010);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017.1644.);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019.391.);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2017.622);

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2018.227 t.j.);

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z  24.12.2013 r.).

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (88,00KB)

XLSFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (147,00KB)

DOCOświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (60,50KB)

DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (34,00KB)

DOCOświadczenie pracodawcy, dot. kosztów poniesionych na kształcenie młodocianego pracownika (40,50KB)

DOCPotwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego (30,00KB)

DOCProcentowy udział wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki (34,00KB)

DOCZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (34,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego