Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN02-Opłata od posiadania psów

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Paulina Karwowska-Przybylska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-24, 054 414-42-81
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku, a w przypadku powstania obowiązku po tym dniu w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstanie po dniu 30 czerwca danego roku, stawkę opłaty obniża się o 50%.
W przypadku gdy właściciel nie jest posiadaczem psa winien złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 1 do FN02).

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) – z tytułu posiadania jednego psa;

3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) – z tytułu posiadania psa asystującego;

4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z mocy uchwały od opłaty zwalnia się:

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów, bezdomne psy przyjęte ze schroniska dla zwierząt. Zwolnienie obowiązuje w roku przyjęcia oraz w roku następnym (adopcje do 2022 r. włącznie), natomiast od 01.01.2023 r. obowiązuje całkowite zwolnienie z opłaty od posiadania psów, w przypadku przyjęcia ze schroniska dla zwierząt.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70)

2. Uchwała Nr 92/XXIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 r.

3. Uchwała XXVIII/153/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r.

4. Uchwała nr LIII/140/2022 z dnia 25 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

DOCXOświadczenie (11,82KB)

PDFOświadczenie (110,94KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego