Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN06-Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Monika Dzięciołowska, Anna Paczkowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-24, 054 414-42-39, 054 414-45-81
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek z uzasadnieniem o zastosowanie ulgi podatkowej skierowany do Prezydenta Miasta Włocławek.
2. Załączniki: dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową i rodzinną wnioskodawcy oraz osób, które wspólnie z nim zamieszkują, aktualna deklaracja podatkowa w przypadku przedsiębiorców, inne dowody potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, dowody potwierdzające inne okoliczności stanowiące ważny interes podatnika lub interes publiczny.
3. Przedsiębiorca, składając wniosek winien określić formę pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych w myśl art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, o którą wnioskuje, jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku określenia, że wnioskowana ulga stanowić będzie pomoc publiczną należy również złożyć informacje wymagane przez ustawę z dnia 30 kwietnie 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:

1. Wnioskodawca ma prawo do wzięcia czynnego udziału w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego, w tym celu jest wzywany do Wydziału Finansów UM Włocławek lub do złożenia „Oświadczenia o stanie majątkowym”

2. Wnioskodawca może do protokołu sporządzanego w trakcie prowadzonego postępowania sprecyzować zakres pierwotnego żądania.

3. Strona ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i związaną   z tym możliwość niestawienia się na wezwanie. O skorzystaniu z prawa do odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie, strona winna pisemnie poinformować organ podatkowy najpóźniej do upływu wyżej podanego terminu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 1325 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 30 kwietnie 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

  • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego