Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN07-Podatek od nieruchomości

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Monika Mosakowska, Aneta Matusiak, Bartosz Radziejowski, Katarzyna Zalewa, Małgorzata Zawadzka-Pietruszewska, Ewa Duchewicz, Paulina Politowska, Katarzyna Majchrowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-24, 054 414-43-39, 054 414-45-34, 054 414-40-17, 054 414-46-02, 054 414-44-02, 54 414-45-32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub mających wpływ na zmianę wysokości tegoż zobowiązania należy złożyć:
1. osoby fizyczne: informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wraz ze stosownymi załącznikami
2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej: deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz ze stosownymi załącznikami
3. do ww. formularzy należy dołączyć:

  • kserokopię aktu notarialnego, umowę sprzedaży, umowę dzierżawy/najmu lub inny dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania wraz z oryginałem do wglądu,
  • dodatkowo: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty;
Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:

1. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala/dokonuje zmiany w drodze decyzji Prezydent Miasta Włocławek.

2. Podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, roczną deklarację  na podatek nieruchomości składają w terminie do dnia 31 stycznia.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta Włocławek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, kiedy to podatek od nieruchomości płatny jest w terminie do dnia  31  stycznia.

5. Na potrzeby uiszczania przez osoby fizyczne podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, dla każdej nieruchomości od 16 października 2013 r. został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać ww. podatki. Indywidualny numer rachunku bankowego dla danej nieruchomości jest wskazany w decyzjach ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Osoby prawne będące podatnikami ww. podatków, w stosownych pismach zostały poinformowane o nadanych indywidualnych numerach rachunków bankowych.

6. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz., 1325 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm).

DOCN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych rok 2017 (138,50KB)

PDFN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych rok 2017 (271,72KB)

DOCN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych rok 2018 (133,50KB)

PDFN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych rok 2018 (424,92KB)

DOCDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości rok 2017 (138,50KB)

PDFDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości rok 2017 (320,54KB)

DOCDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości rok 2018 (138,00KB)

PDFDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości rok 2018 (279,48KB)

DOCZN-1A dane o nieruchomościach rok 2017 (58,50KB)

PDFZN-1A dane o nieruchomościach rok 2017 (214,35KB)

DOCZN-1A dane o nieruchomościach rok 2018 (58,00KB)

PDFZN-1A dane o nieruchomościach rok 2018 (213,79KB)

DOCZN-1B informacja o zwolnieniach podatkowych rok 2017 (121,50KB)

PDFZN-1B informacja o zwolnieniach podatkowych rok 2017 (254,44KB)

DOCZN-1B informacja o zwolnieniach podatkowych rok 2018 (126,50KB)

PDFZN-1B informacja o zwolnieniach podatkowych rok 2018 (256,49KB)

DOCZN-1C dane podatników rok 2017 (56,00KB)

PDFZN-1C dane podatników rok 2017 (203,70KB)

DOCZN-1C dane podatników rok 2018 (55,50KB)

PDFZN-1C dane podatników rok 2018 (202,87KB)

ZIPInformacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. (formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka) (155,04KB)

ZIPInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na rok 2019 dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r. (78,69KB)

ZIPDeklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka ) (139,50KB)

ZIPDeklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019 dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r. (77,45KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego