Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN11-Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Renata Sochacka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-90
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

piętro III, pok. 38/budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek z uzasadnieniem o zastosowanie ulgi w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze cywilnoprawnym skierowany do Prezydenta Miasta Włocławek.
2. Określenie rodzaju ulgi.
3. Załączniki: dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową i rodzinną wnioskodawcy oraz osób, które wspólnie z nim zamieszkują, aktualna deklaracja podatkowa w przypadku przedsiębiorców, inne dowody potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, dowody potwierdzające inne okoliczności stanowiące ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny.
4. Wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą winien określić formę pomocy w spłacie należności. W przypadku określenia, że wnioskowana ulga stanowić będzie pomoc publiczną należy również złożyć informacje wymagane przez ustawę z dnia 30 kwietnie 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743).

Opłaty:
nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
Uwagi:

Wnioskodawca ma prawo do wzięcia czynnego udziału w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego.

Podstawa prawna:

1. Uchwała  Rady Miasta Włocławek Nr XXVIII/151/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania  na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 6231).

  • umorzenie w całości lub w  części  należności niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym (należność główna,
  • odsetki, koszty upomnienia),
  • odroczenie terminu spłaty całości lub części należności niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym,
  • rozłożenie  na raty płatność całości lub części należności niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego