Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK16-Przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
1. Termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, a upływa z dniem 30 czerwca każdego roku

2. Projekt listy socjalnej i mieszkaniowej ogłoszony do 31 października danego roku,

3. Lista socjalna i mieszkaniowa ogłoszona do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalone są listy.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Krajewska oraz Karolina Szwed
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Referat Lokalowy

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13 Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-32, 54 414-41-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22, pokój nr 5

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przydział .
2. Załączniki :

 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego zgodnie z uchwałą nr XXXIV/59/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 2819).
 • Oświadczenie o stanie majątkowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013. poz. 589).
 • Zaświadczenia o braku zaległości w opłatach czynszowych.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z Urzędu Skarbowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • Wyrok Sądowy orzekający o eksmisji w przypadku posiadania takiego wyroku.
 • Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia.
 • Umowa najmu w przypadku wynajmowania mieszkania.
 • Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w danym lokalu przez Zarządcę budynku, dysponenta lokalu lub MOPR.
 • Zaświadczenie o pobycie w schronisku dla bezdomnych, domu dziecka lub innym ośrodku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody osób niespokrewnionych zgłoszonych we wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek do wspólnego zamieszkiwania
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Uwagi i zastrzeżenia do projektów list, mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ich podania do publicznej wiadomości.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.)

2. Uchwała nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2171 poz. 3342, poz. 4840, poz. 1902, poz. 4452),

3. Uchwała nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021 -2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2170).

DOCXWniosek o przydział lokalu mieszkalnego z Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miasto Włocławek (25,92KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego