Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK21-Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej do 30 dni po skompletowaniu materiałów w sprawie od dnia złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Zielony Rynek 11/13
87 – 800 Włocławek
Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

sala nr 3, budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
2. Załączniki:
1) dokumenty wskazujące, iż jest Pan/Pani nabywcą praw i roszczeń przysługujących z tytułu wrotu przedmiotowej nieruchomości, tj. potwierdzające dziedziczenie po poprzednim właścicielu nieruchomości poprzez przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona) lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza;
2) dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Włocławek (decyzja o wywłaszczeniu, akt notarialny, inny dokument);
3) dokument stwierdzający tytuł prawny dawnego właściciela do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej z wpisami w dziale I i II dokonanymi przed datą wywłaszczenia, umowa nabycia prawa własności nieruchomości, decyzja lub orzeczenie sądu o nadaniu prawa własności);
4) ewentualnie wszelkie inne dokumenty potwierdzające wywłaszczenie (decyzja o ustaleniu odszkodowania, kopia operatu szacunkowego będącego podstawą ustalenia wysokości odszkodowania otrzymanego w chwili wywłaszczenia, mapy, rejestry z okresu wywłaszczenia).

Opłaty:
za wniosek - nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

1. Przepisy działu III, rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 216 ust. 1 i ust. 2, art. 217 ust. oraz art. 229 ww. ustawy.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

DOCWniosek o zwrot (53,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego