Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM07-Usuwanie pojazdów z dróg miasta

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem na własność Gminy Miasta Włocławek porzuconego pojazdu, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Prezydent Miasta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy Miasto Włocławek – Miasta na prawach powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od dnia wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.
Osoba kontaktowa:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Komunikacji - Grzegorz Olszewski tel. 054 414-49-12; mail: golszewski@um.wloclawek.pl
Miejsce załatwienia:
Zgodnie z umową nr KM.7235.2.2021 z 30.04.2021 r. w okresie do dnia 31.12.2021 r. usuwaniem pojazdów i ich przechowywaniem zajmuje się: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „AUTOMOBIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 159
Parking strzeżony – ul. Płocka 159, 87-800 Włocławek: czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu, tel. 54 232 34 55
Telefon kontaktowy:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Komunikacji - tel. 054 414-49-12 „AUTOMOBIL” Sp. z o.o. - tel. 054 232-34-55
Miejsce odbioru:
Zgodnie z umową nr KM.7235.2.2021 z 30.04.2021 r. w okresie do dnia 31.12.2021 r. usuwaniem pojazdów i ich przechowywaniem zajmuje się:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „AUTOMOBIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku,

ul. Płocka 159

Parking strzeżony:

ul. Płocka 159,

87-800 Włocławek:

czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu,

tel. 054 232-34-55
Wymagane dokumenty:

1. W przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy - zezwolenie na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycji usunięcia pojazdu.
2. W przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ustawy - wezwania do odbioru pojazdu wystawionego przez Prezydenta Miasta Włocławek.
3. Dowód rejestracyjny (lub pozwolenie czasowe pojazdu) lub pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
4. Dokument tożsamości osoby wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu lub właściciela (posiadacza) wskazanego w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (lub w pozwoleniu czasowym).

UWAGA:
W związku z brakiem ustawowego obowiązku przedstawienia w momencie odbioru pojazdu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu Prezydent Miasta Włocławek przypomina, że mimo wydania pojazdu powstałe koszty spoczywają na właścicielu pojazdu i będą wyegzekwowane w drodze postępowania administracyjnego.

Jednakże zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem na własność Gminy Miasta Włocławek porzuconego pojazdu, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Prezydent Miasta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy Miasto Włocławek - Miasta na prawach powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od dnia wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

Opłaty:
Rada Miasta Włocławek corocznie w drodze uchwały ustala wysokość obowiązujących w danym roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów. Stawki obowiązujące w 2021 roku określone zostały uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XXVII/136/2020 z dnia 29 października 2020 roku, zmienioną uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XXXIV/66/2021 z dnia 25 maja 2021 roku. OPŁAT dokonuje się:

1. W kasie w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 - 14.30 Wtorek 7.45 - 16.00 Piątek 7.45 - 13.00

2. Przelewem na konto Urzędu Miasta Włocławek – nr konta: 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 Tytułem : opłata za usunięcie i parkowanie pojazdu, podać markę i nr rejestracyjny
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zm. ), pojazdy z dróg usuwane są w dwóch trybach.

Zgodnie z art. 130a :
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymana prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust.2.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go  w inny sposób, w przypadku, gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu wydaje:

1) Policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2) Strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust.1 pkt 1,4 i 5

3) Osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1-2 oraz art. 140 ad ust. 7 umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usuniecie i parkowanie z uwzględnieniem ust. 7

Zgodnie z art. 50a :
Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021 poz. 450 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U.2011.143.845 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U.2018 poz. 2285 t.j.)

4. Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXVII/136/2020 z dnia 29 października 2020 roku, zmieniona uchwałą Rady Miasta Włocławek nr XXXIV/66/2021   z dnia 25 maja 2021 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego