Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM06a-Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przesłanym przez Przewodniczącego Komisji do Wydziału Komunikacji tutejszego urzędu. Osobę spełniającą wymagania wpisuje się do ewidencji instruktorów, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje instruktorowi numer ewidencyjny oraz wydaje legitymację instruktora.
Osoba kontaktowa:
Piotr Lewandowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87 – 800 Włocławek,

pokój 126,

tel. 054 414-49-44
Telefon kontaktowy:
054 414-49-44
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek,

pokój 126 (I piętro)
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o uzyskanie imiennych uprawnień instruktora należy dołączyć:
1. Kserokopia prawa jazdy.
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
3.Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
5. Zaświadczenie o niekaralności
6. Zaświadczenie poświadczające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o kierujących pojazdami (jeżeli jest wymagane).
7. Fotografia 3,5 x 4,5cm.
8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktor ( wpłata na konto Urząd Miasta Włocławek.)
9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin państwowy ( wpłata na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ).

Do wglądu
1.Aktualny dokument tożsamości( dowód osobisty lub paszport).
2. Prawo jazdy.

Opłaty:
Opłata skarbowa Za wpis osoby do ewidencji instruktorów - 50,00 zł Opłata ewidencyjna – 1 zł. stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł Opłaty wpłaca się w kasach Urzędu Zielony Rynek 11/13 lub, w budynku siedziby Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 12, pokój nr 28) oraz przelewem na konto bankowe: Opłaty skarbowe : Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 94102051700000190200090100 Opłata ewidencyjna Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 21102051700000170200485235
Tryb odwoławczy:
Opłata skarbowa Za wpis osoby do ewidencji instruktorów - 50,00 zł Opłata ewidencyjna – 1 zł. stosuje się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł Opłaty wpłaca się w kasach Urzędu Zielony Rynek 11/13 lub, w budynku siedziby Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 12, pokój nr 28) oraz przelewem na konto bankowe: Opłaty skarbowe : Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 94102051700000190200090100 Opłata ewidencyjna Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 21102051700000170200485235
Uwagi:

Wniosek nie spełniający wymagań ustalonych w przepisach prawa pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie uzupełnił braków.

Podstawa prawna:

1. Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami, instruktorów i wykładowców.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego