Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM05a-Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni.
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
054 414-49-12
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:
Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 412,00 zł. Za zmianę wpisu - 206,00 zł. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta Włocławek znajdujących się w siedzibie Urzędu pl. Zielony Rynek 11/13 lub w siedzibie Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Okrzei 65 – (sala obsługi) lub na konto bankowe Urzędu:
Opłata skarbowa:
Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. nr konta: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. z 2004 nr 223, poz. 2264).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego