Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM05a-Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
7 dni
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek

pokój 126 (I piętro)
Telefon kontaktowy:
054 414-49-12
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek

pokój 126 (I piętro)
Wymagane dokumenty:

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 poz. 162 ) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem..
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
4) adres stacji kontroli pojazdów;
5) zakres badań;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo ruchu drogowym.”

Oświadczenie powinno również zawierać:
1. Firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:
Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 412,00 zł Za zmianę wpisu - 206,00 zł Opłaty wpłaca się w kasach Urzędu (w budynku siedziby Wydziału Komunikacji, ul. Kościuszki 12, pokój nr 28 lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek - Zielony Rynek 11/13) bądź na konto bankowe: Opłata skarbowa: Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 94102051700000190200090100.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021  poz. 162)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 poz. 1546 t.j. z późn. zm).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego