Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM05-Wydawanie uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki po złożeniu wniosku, lecz nie dłużej niż 14 dni.
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
054 414-49-12
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.
Egzamin, o którym mowa, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

1. Podanie o wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
2. Załączniki:

a) Dokumenty potwierdzające posiadane wymagane wykształcenie techniczne oraz praktykę.

  • Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

b) Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych,
c) Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.

Do wglądu okazuje się oryginały dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 2 oraz aktualny dokument tożsamości.

Opłaty:
Opłata skarbowa:

a) za wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48,00 zł. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta Włocławek znajdujących się w siedzibie Urzędu pl. Zielony Rynek 11/13 lub w siedzibie Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Okrzei 65 – (sala obsługi) lub na konto Urzędu.

b) opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17,00 zł.

Konto Urzędu Miasta Włocławek Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

Szkolenie diagnostów odbywa się według programu szkolenia określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia  egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2021 poz.1921)

Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych pojazdów wyłącznie w stacji kontroli pojazdów posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Uprawnienia diagnostów w swym zakresie uprawniają do wykonywania:

  1. okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
  2. badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
  3. badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;
  4. badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  5. badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie   szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego