Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04e-Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
(54) 4144912 ;4144917
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zawiera:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

b) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

d) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

e) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

f) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do  wykonywania transportu drogowego;

g) określenie liczby wypisów z licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku.

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1:

1) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy- osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.5c ust.1 pkt 4 lub w art.6 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

3) odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami wydane przedsiębiorcy osobiście wykonującemu przewozy, zatrudnionemu przez niego kierowcy lub osobie niezatrudnionej przez przedsiębiorcę, lecz wykonującej osobiście przewóz na jego rzecz;

4) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a) markę, typ,

b) rodzaj/przeznaczenie,

c) numer rejestracyjny,

d) numer VIN,

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami   samochodowymi, którymi transport drogowy ma być wykonywany;

6)  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

7)  orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;.

8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu(ów) z tej licencji.

4. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jest Prezydent Miasta Włocławek.

2. Licencja udzielana jest na określony czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

3. Organ udzielający licencji, wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką lub do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  nie uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką lub do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

6. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

7. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części, wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji, jednak nie dłużej niż na okres, na jaki zostało wydane to uprawnienie.

8. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia,  zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się:

a) okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

b) liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych-w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

9. Zwrócić do organu, który udzielił licencji, wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości.

10. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwrócone wypisy z licencji w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

11. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego, liczby zawieszonych wypisów z licencji;

12. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję i wypisy z licencji organowi, który ich udzielił, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

13. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia,  w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Opłaty:
1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości:
od 2 do 15 lat 320 zł;
powyżej 15 do 30 lat 380 zł;
powyżej 30 do 50 lat 450 zł;

2.W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jednego, lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę odpowiednią do okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd;

2. Za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji;

3. Za zmianę licencji polegającą na zmianie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% najwyższej opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;

4. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji;

5. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

6. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji;

7. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty stanowiącą podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji;

8. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłaty można dokonać w kasach urzędu lub na konta urzędu.
Opłaty za wydanie/zmianę licencji lub wypisu
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
52 1020 5170 0000 11020 009 0084
Opłaty skarbowe
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Brak.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

  1. DOCXWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. (29,52KB)
  2. DOCXWniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (22,30KB)
  3. DOCXZawiadomienie o całkowitym zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. (20,43KB)
  4. DOCXWykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie transportu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. (18,75KB)
  5. DOCXWniosek o dokonanie skreślenia z listy przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. (20,35KB)
  6. DOCXWniosek o wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. (21,51KB)
  7. DOCXOświadczenie przedsiębiorcy-osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji. (17,76KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego