Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04d-Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
(54) 4144912;4144917
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określony w CEIDG ;

2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju transportu drogowego;

5) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego;

6) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

7) określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;

4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;

6) oświadczenie osób, o których mowa w pkt 5, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

7) oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a.

8) Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

1) markę, typ;

2) rodzaj/przeznaczenie;

3) numer rejestracyjny;

4) kraj rejestracji;

5) numer VIN;

6) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

7) dopuszczalną masę całkowitą;

8) oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.

4. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1.Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest Prezydent Miasta Włocławek.

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

3. Zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej:

1) 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;

2) 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz

3) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

1) 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz

2) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak:

1) gwarancja bankowa,

2) polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na w/w kwoty.

4. Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kursy odpowiadające opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

5.Przewoznik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych o których mowa w art.7 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

6.Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

7. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części, wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji, jednak nie dłużej niż na okres, na jaki zostało wydane to uprawnienie.

8. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia,  zawiadomić organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w zawiadomieniu podaje się okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

9.Zwrócić do organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

a) wszystkie wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,

b) wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

10.Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, wydaje z urzędu zwrócone wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

11.Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

1) posiadania wypisów z tego zezwolenia lub licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

2) wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego:

a) niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

b) zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

12. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

Opłaty:
1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.

2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnik jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

3. Za wydanie wypisu z zezwalania na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

4. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.

5. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.

6. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w innych przypadkach niż określone w punktach 3-5 pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

7. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.

8. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu, organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia.

9. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

10. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty, jak za udzielenie zezwolenia.
Opłaty można dokonać w kasach urzędu lub na konta urzędu.
Opłaty za wydanie/zmianę licencji:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
52 1020 5170 0000 11020 009 0084
Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:
a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich
b) cieszyć się dobrą reputacją
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową oraz
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe

Jednocześnie przypominamy, że warunki wymienione w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) numer 1071/2009 powinny być spełnione przez przedsiębiorcę przez okres na jaki zostało udzielone zezwolenie.
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Załączniki:

 1. DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (31,31KB)
 2. DOCXOświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (17,27KB)
 3. DOCXOświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 4 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem (24,45KB)
 4. DOCXOświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust.1lit.b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym za najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (15,80KB)
 5. DOCXOświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (16,92KB)
 6. DOCXWykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia (19,12KB)
 7. DOCXOświadczenie o liczbie pracowników i kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwie (17,28KB)
 8. DOCXWniosek o dodatkowe wypisy (26,68KB)
 9. DOCXWniosek o zmianę wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia (20,06KB)
 10. DOCXWniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (20,83KB)
 11. DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia do licencji wspólnotowej (17,73KB)
 12. DOCXWniosek o zmianę treści zaświadczenia (23,89KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego